The Masterpiece.

Masterpiece

”COACHING EQUATION ”

พัฒนาศักยภาพ คน

เพิ่มประสิทธิผล งาน

หนังสือที่จะช่วยทำให้คุณ :

  เรียนรู้ และเข้าใจการโค้ช ทักษะสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ให้ความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Who should read COACHING EQUATION?

  ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร และหัวหน้างาน ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ การโค้ชในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนองค์กรให้ ประสบความสำเร็จ พร้อมกับทีมงานที่มีความสุข

What will you learn from COACHING EQUATION?

• WHAT IS COACHING?
• G.R.O.W. MODEL
• COACHING EQUATION
• COMMUNICATION in a Coaching Way
• SUSTAINABLE CHANGE
• COACHING IS SKILL

[สั่งซื้อ] หนังสือ COACHING EQUATION