COURSES

"หลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าองค์กร พร้อมออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด"

PINNACLE LEADERSHIPDevelopment Program (PLD)

PINNACLE LEADERSHIP Development Program (PLD)

โปรแกรมพัฒนาสุดยอดผู้นำ

Read more
The Ultimate Guide to OKRs

The Ultimate Guide to OKRs

ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ที่ต้องการเข้าใจถึงแก่นของ OKRs

Read more
Coaching for Leadership (CL)

Coaching for Leadership (CL)

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้วยกระบวนการโค้ช

Read more
Executive Coaching Program (ECP)

Executive Coaching Program (ECP)

โปรแกรมการโค้ชสำหรับผู้บริหาร

Read more
Coaching for Effective Teamwork (CET)

Coaching for Effective Teamwork (CET)

พัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานด้วยกระบวนการโค้ช

Read more
Coaching for Service Excellence (CSE)

Coaching for Service Excellence (CSE)

พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยกระบวนการโค้ช

Read more
Manager walking on the road to success

The Mindset for Success (MS)

กรอบความคิดในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

Read more