Benefits of Professional Coaching

จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโค้ชชิ่ง พบว่า มีคำถามที่หลายคนมักจะถามกัน คือ การโค้ชให้ประโยชน์อะไร ยังไง วันนี้เลยอยากจะขอนำเสนอประโยชน์ของการโค้ช ที่ทำให้ให้หลายองค์กร หรือ หลายคน ให้ความสนใจว่าจ้างโค้ชเพื่อพัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาตนเอง  สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF-International Coach Federation) ได้ทำการวิจัย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการโค้ชผ่านการสัมภาษณ์ ผู้ที่เคยได้รับการโค้ชทั้งจากรูปแบบบุคคล และ องค์กร ก็พบว่าคำตอบที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ถึงประโยชน์ของการโค้ช สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

Increased Productivity – เพิ่มประสิทธิภาพ

การโค้ช ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยดึงเอาศักยภาพของคนออกมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่บางครั้งเจ้าตัวเองก็อาจจะไม่เคยคิดมาก่อน หรืออาจจะไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าตัวเองจะมีความสามารถทำอะไรได้มากมายขนาดนี้ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพนั้น สามารถสะท้อนผ่านหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้ที่ได้รับการโค้ชส่วนใหญ่จะพบว่าสิ่งที่ได้รับจากการโค้ชคือการทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ถัดมาคือ การเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ, เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการเวลา และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

Positive People – ทำให้คนคิดบวก

การโค้ช มีความมุ่งหวังให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งในกระบวนการที่จะทำให้คนสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัดสินใจลงมือสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนที่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม สิ่งแรกที่คนทุกคนจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเองก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการคิด ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคิดก็จะถูกกระตุ้นจากโค้ชให้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิดไปสู่ด้านที่ดี ด้านที่เป็นบวกเพิ่มมากขึ้น สู่ด้านที่ส่งเสริมให้สามารถคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ให้กับตัวเอง เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเอง และจากผลงานวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับการโค้ชจะเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น, นำไปสู่การบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีเพิ่มมากขึ้น, เพิ่มทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้เข้าใจกันมากขึ้น และ มีความเข้าใจสมดุลในชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น มีความสุขในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น

Return on Investment – ผลตอบแทนจากการลงทุน

ถือได้ว่าประเด็นนี้ มักจะเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ผู้คน หรือ องค์กร มักจะเอามาใช้วัดความคุ้มค่าของกระบวนการโค้ช ซึ่งกระบวนการโค้ชจะเป็นการสร้างให้เกิด commitment ในการเดินออกไปลงมือกระทำ สร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน จึงทำให้สามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได้ว่าการโค้ชได้ให้ผลตอบแทนอะไรบ้าง แต่ถ้าจะให้วัดเป็นอัตราส่วน Ratio ก็อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาง ICF ก็ได้เผยผลงานวิจัยพบว่า องค์กรที่มีการวัดผล ROI (Return on Investment) พบว่ามีมากถึง 86% ขององค์กรทั้งหมดที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนว่าจ้างโค้ชนั่นเอง โดย ใน 86% นั้นยังพบว่า มีถึง 28% ขององค์กรที่ได้ระบุว่า มีระดับ ROI ผลตอบแทนจากการลงทุน มากถึง 10-49 เท่า ของเงินที่ลงทุนว่าจ้างโค้ช และ 19% ขององค์กรที่ได้ระบุว่า มีระดับ ROI ผลตอบแทนจากการลงทุน มากถึง 50 เท่า

Satisfied Clients – ความพึงพอใจของผู้ได้รับการโค้ช

จากข้อมูลจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ได้รับการโค้ชในรูปแบบองค์กร หรือ แบบบุคคล ต่างก็เกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงมากๆ ถึง 99% รู้สึกพึงพอใจมาก และ มีผู้ได้รับการโค้ช 96% ต่างบอกว่า มีความต้องการที่จะได้รับการโค้ชอีก

จากข้อมูลทางสถิติที่นำเสนอข้างต้นนี้ คงพอที่จะทำให้เห็นถึงคุณค่าจากการที่ได้รับการโค้ช ว่ามันมีประโยชน์มากมายทั้งต่อตัวเอง คนรอบข้างและองค์กร เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 – การทำให้คนเกิดมุมมองใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม

 – มีทักษะในการคิด และ การตัดสินใจที่ดีขึ้น

 – เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 – สร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้น

 – เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 – มีความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัว และ ชีวิตการทำงาน

 – รวมถึงประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้

 – ฯลฯ 

และเมื่อเห็นว่าการโค้ช มีประโยชน์แบบนี้แล้ว คุณรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และตัดสินใจเช่นไร กับการที่จะเข้าสู่กระบวนการโค้ชที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง